e-mail:

epsilonband@yahoo.com

 

Αρχική Σελίδα

Βιογραφικό

Τα Βιβλία μου

Μακεδονικό Ζήτημα. (Σκορπιανό)

ΤΑΛΜΟΥΔ

Ο Πατριάρχης ΣΑΣ

Τα Άγια Ρεμάλια ΣΑΣ

Εγκύκλιος Αλλοδαπών

Οι Πωλητές του Βυζαντίου

Οι ΜεταΠωλητές του Βυζαντίου

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Έτσι Άρχισαν Όλα

Ιερατείο σφαγέων του πλανήτη

Η Αλήθεια για τους ΕΨΙΛΟΝ

Αποκωδικοποίηση του ΜΑΛΑΚΑ

Υπέρ  Ελλήνων

Ο Μύθος του Κρίνου

BIG BROTHER

Περί Αρχηγού Κράτους

Πολιτικο - Ποιήματα

Κλαυσίγελοι

Διάφορα Χαμογελαστά

Βραβεία ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

Βραβεία  "Ι Π Ε Κ Τ Σ Ι"

Διαμαρτυρίες

Προτάσεις

Η μουσική μου

Διάσημοι ΕλευθεροΜασόνοι

Φωτογραφικό Υλικό

Αναμνήσεις μου

Σχόλια Αναγνωστών Ιστοσελίδας

 

 

 

Κόλαση  Forever !!!

 

 

 

 

FREE MASONS - Ελευθερομασόνοι. 

 

Abbott, William "Bud" - Actor (Abbott and Costello)
Abbott, Sir John J.C. - Prime Minister of Canada 1891-92
Abbott, Robert Sengstacke - Founder/publisher "Chicago Defender"
Acuff, Roy - Musician
Aldrin, Edwin E. "Buzz" - Astronaut - Second man to walk on the moon
Allen, Richard - Founder/first bishop AME Church
Allende, Salvador - President of Chile, overthrown in 1970
Armstrong, Louis - Jazz Musician
Arnold, Eddie - Actor
Arnold, General Henry "Hap" - Commander of the Army Air Force
Astor, John Jacob - Fur trader and financier
Atkins, Chet - Musician
Austin, Stephen F. - Father of Texas
Autry, Gene - Actor
Baldwin, Henry - Supreme Court Justice
Balfour, Lloyd - Jewelry
Bartholdi, Frederic A. - Designed the Statue of Liberty
Basie, William "Count" - Orchestra leader/composer
Baylor, Robert E. B. - Founder Baylor University
Beard, Daniel Carter - Founder Boy Scouts of America
Bell, Lawrence - Bell Aircraft Corp.
Bellamy, Rev. Francis - Authored U.S. Pledge of Allegiance
Bennett, Viscount R.B. - Prime Minister of Canada 1930-35
Berlin, Irving - Entertainer
Black, Hugo L. - Supreme Court Justice
Blair, Jr., John - Supreme Court Justice
Blake, James Herbert "Eubie" - Composer/pianist
Blanc, Mel - Cartoonist (Bugs Bunny and others)
Blatchford, Samuel - Supreme Court Justice
Bolivar, Simon - South American freedom fighter
Booth, Rev. William - Founder of the Salvation Army
Borden, Sir Robert L. - Prime Minister of Canada 1911-1920
Borglum, Gutzon & Lincoln - Father and Son who carved Mt. Rushmore
Borgnine, Ernest - Actor
Botha, Pik - Former Foreign Minister of South Africa
Bowell, Sir Mackenzie - Prime Minister of Canada 1894-96
Bowie, James - Alamo
Bradley, Omar N. - Military leader
Bradley, Thomas - Former mayor of Los Angeles, California
Brant, Joseph - Chief of the Mohawks 1742 - 1807
Brown, Joe E. - Entertainer
Brundage, Avery - Olympic Committee
Bryan, Richard - U.S. Senator
Buchanan, James - President of the U.S.
Burbank, Luther - Pioneering botanist
Burnett, David G. - 1st President of the Republic of Texas
Burns, Conrad - U.S. Senator
Burns, Robert - The National Poet of Scotland
Burton, Harold H. - Supreme Court Justice
Byrd, Robert - U.S. Senator
Byrd, Admiral Richard E. - Flew over North Pole
Byrnes, James F. - Supreme Court Justice
Cain, Michael - Actor
Calvo, Father Francisco - Catholic Priest who started Freemasonry in Costa Rica 1865
Campbell, Sir Malcolm - Land speed record holder
Carlson, Curtis L. - Entrepreneur
Carnahan, Melvin - Governor of Missouri
Carson, Christopher "Kit" - Frontiersman, scout and explorer
Casanova - Italian Adventurer, writer and entertainer
Catton, John - Supreme Court Justice
Chagall, Marc - Artist
Chrysler, Walter P. - Automotive fame
Churchill, Sir Winston - British Leader
Citroen, Andre - French Engineer and motor car manufacturer
Clark, Roy - Country Western Star
Clark, Thomas C. - Supreme Court Justice
Clark, William - Explorer
Clarke, John H. - Supreme Court Justice
Clemens, Samuel L. - Mark Twain - writer
Cobb, Ty - Baseball Player
Cody, "Buffalo Bill" William - Indian fighter, Wild West Show
Cohan, George M. - Broadway star
Cole, Nat "King" - Great ballad singer
Collodi, Carlo - Writer of Pinocchio
Colt, Samuel - Firearms inventor
Combs, Earle Bryan - Baseball Hall of Fame
Cooper, Gordon - Astronaut
Crockett, David - American Frontiersman and Alamo fame
Cushing, William - Supreme Court Justice
Dempsey, Jack - Sports
DeMille, Cecil B. - Movie director
Desaguliers, John Theophilus - Inventor of the planetarium
Devanter, Willis Van - Supreme Court Justice
Diefenbaker, John G. - Prime Minister of Canada 1957-63
Disney, Walt - Cartoonist/movies
Dole, Robert - U.S. Senator
Doolittle, General James - Famous Army Air Corps Pilot
Douglas, William O. - Supreme Court Justice
Dow, William H. - Dow Chemical Co.
Doyle, Sir Author Conan - Writer - Sherlock Holmes
Drake, Edwin L - American Pioneer of the Oil industry
DuBois, W.E.B. - Educator/scholar
Dunant, Jean Henri - Founder of the Red Cross
Ebbets, Charles - Baseball Owner, Ebbets Field
Edward VII - King of England
Edward VIII - King of England who abdicated the throne in less than 1 year
Ellery, William - 1 of 9 Masonic signers of the Declaration of Independance
Ellington, Duke - Composer, Arranger and Stylist
Ellsworth, Oliver - Supreme Court Justice
Evers, Medger Wiley - Civil rights leader
Ervin Jr, Samual J. - U. S. Senator - headed "Watergate" committee
Faber, Eberhard - Head of the famous Eberhard Faber Pencil Company
Fairbanks, Douglas - Silent film actor
Field, Stephen J. - Supreme Court Justice
Fields, W.C. - Actor
Fisher, Geoffrey - Archbishop of Canterbury 1945 - 1961
Fitch, John - Inventor of the Steamboat
Fleming, Sir Alexander - Discovered Penicillin
Ford, Gerald R. - President of the U.S.
Ford, Henry - Pioneer Automobile Manufacturer
Forten, James - Abolitionist/manufacturer
Fortune, Timothy Thomas - Journalist
Franklin, Benjamin - 1 of 13 Masonic signers of Constitution of the U.S.
Freeman, Orville - Former governor of Minnesota and secretary of U.S. Dept. of Agriculture
Gable, Clark - Actor
Garfield, James A. - President of the U.S.
Garibaldi, Giuseppe - Italian freedom fighter
Gatling, Richard J. - Built the "Gatling Gun"
George VI - King of England during W.W. II
Gibbon, Edward - Writer - Decline and Fall of the Roman Empire
Gilbert, Sir William S. - Was the libretis for "Pirates of Penzance"
Gillette, King C. - Gillette Razor Co.
Glenn, John H. - First American to orbit the earth/U.S. Senator
Godfrey, Arthur - Radio and early televison personality
Goldwater, Barry - Former U.S. Senator
Gompers, Samuel - Founder American Federation of Labor
Grassley, Charles - U.S. Senator
Gray, Harold Lincoln - Creator of "Little Orphan Annie"
Griffeth, David W. - Movie Director
Gris, Juan - Spanish artist- Synthetic Cubism
Grissom, Virgil - Astronaut
Grock - Swiss Circus Clown
Guillotin, Joseph Ignace - Inventor of the "Guillotin"
Hall, Prince - First black American Freemason
Haley, Alex - Author of "Roots"
Hampton, Lionel - Orchestra leader/composer
Hancock, John - 1 of 9 Masonic signers of Declaration of Independance
Handel, George Fredrick - Composer
Handy, William C. - Composer "Father of the Blues"
Harding, Warren G. - President of the U.S.
Hardy, Oliver - Actor - Comedian
Harlan, John M. - Supreme Court Justice
Harvey, Paul - Radio personality
Hatfield, Mark - U.S. Senator
Hawkins, Augustus F. - U.S. Congressman California
Haydn, Franz Joseph F. - Composer and Musician
Hedges, Cornelius - "Father" of Yellowstone National Park
Helms, Jesse - U.S. Senator
Henson, Josiah - Inspired the novel "Uncle Tom's Cabin"
Henson, Matthew - Explorer
Hilton, Charles C. - American Hotelier
Hoban, James - Architect for the U.S. White House
Hoe, Richard M. - Invented the rotary press, revolutionizing newspaper printing
Hollings, Ernest - U.S. Senator
Hooks, Benjamin L. - Former Executive Director NAACP
Hoover, Frank - Vacuum cleaner fame
Hoover, J. Edgar - Director of FBI
Hope, Bob - Comedian
Hornsby, Rogers - An original member of the Baseball Hall of Fame
Houdini, Harry - Magician
Houston, Sam - 2nd & 4th President of the Republic of Texas
Humphrey, Hubert H. - Vice President of the U.S.
Irwin, Jim - Astronaut
Ives, Burl - Musician
Jackson, Andrew - President of the U.S.
Jackson, Rev. Jesse - Minister/politician
Jackson, Robert H. - Supreme Court Justice
James, Daniel "Chappie" - General U.S. Air Force
Jenner, Edward - Inventor - Vaccination for Small Pox
Johnson, Andrew - President of the U.S.
Johnson, John A 'Jack' - Heavyweight boxing tiltle holder, 1908-1915
Johnson, John H. - Publisher EBONY and Jet magazines
Johnston, Jr. , J. Bennett - U.S. Senator
Jolson, Al - Acted in the first 'talking picture,' The Jazz Singer
Jones, Anson - 5th President of the Republic of Texas
Jones, John Paul - Naval Commander
Jones, Melvin - One of the founders of the Lions International
Keaton, Buster - Movie pioneer
Kemp, Jack - Former U.S. Congressman/sports hero
Kern, Jerome - Composer
Key, Francis Scott - Wrote U.S. National Anthem
Kipling, Rudyard - Writer
Knox, Henry - Revolutionary War General
Lafayette, Marquis de - Supporter of American Freedom
LaGuardia, Fiorello H. - Diplomat and 3-time New York City Mayor
Lake, Simon - Built first submarine successful in open sea
Lamar, Joseph E. - Supreme Court Justice
Lamar, Mirabeau B. - 3rd President of the Republic of Texas
Land, Frank S. - Founder Order of DeMolay
Lemon, Mark - Founder of Punch, humorous British magazine
Lewis, Meriwether - Explorer
Lincoln, Elmo - First actor to play Tarzan of the Apes (1918)
Lindbergh, Charles - Aviator
Lipton, Sir Thomas - Tea
Livingston, Robert - Co-Negotiator for purchase of Louisiana Territory
Lloyd, Harold C. - Entertainer
Lott, Trent - U.S. Senator
MacArthur, General Douglas - Commander of Armed Forces in Philipines
MacDonald, Sir John A. - Prime Minister of Canada 1867-73 & 1878-91
Marshall, James W. - Discovered Gold at Sutter's Mill California 1848
Marshall, John - Chief Justice U.S. Supreme Court 1801 - 1835
Marshall, Thurgood - Supreme Court Justice
Mathews, Stanley - Supreme Court Justice
Mayer, Louis B. - Film producer - formed Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Mayo, Dr. William and Charles - Began Mayo Clinic
Mays, Benjamin - Educator/former president Atlanta University
Maytag, Fredrick - Maytag
McKinley, William - President of the U.S.
Menninger, Karl A. - Psychiatrist famous for treating mental illness
Mellon, Andrew - American industrialis, banker and philanthropist
Mesmer, Franz Anton - Practiced Mesmerism which led to Hypnotism
Metcalfe, Ralph H. - Olympic champion
Michelson, Albert Abraham - Successfully measured the speed of light in 1882
Miller, Glenn - Musician
Minton, Sherman - Supreme Court Justice
Mix, Tom - U.S. Marshal turned actor - Starred in over 400 western films
Monroe, James - President of the U.S.
Montgolfier, Jacques Etienne - Co-developer of the first practical hot-air balloon
Montgolfier, Joseph Michel - Co-developer of the first practical hot-air balloon
Moody, William H. - Supreme Court Justice
Mozart, Wolfgang Amadeus - Composer
Murphy, Audie - Most decorated American Soldier of WWII, Actor
Naismith, James - Inventor of Basketball
Nash, Charles - Automobile industry
Nelson, Samuel - Supreme Court Justice
New, Harry S. - Postmaster General who established Airmail
Newton, Joseph Fort - Christian Minister
Nunn, Sam - U.S. Senator
Olds, Ransom E. - American automobile pioneer
Otis, James - Famous for "Taxation without Representation is Tyranny"
Palmer, Arnold - Golf Pro
Papst, Charles F. - Coined the term "Athletes Foot"
Paterson, William - Supreme Court Justice
Peale, Norman Vincent - Founder of "Guidepost"
Peary, Robert E. - First man to reach the North Pole (1909)
Peay IV, Austin - Governor of Tennessee 1923-27, known as the "Maker of Modern Tennessee"
Penney, James C. - Retailer
Pershing, John Joseph - Decorated American Soldier
Pitney, Mahlon - Supreme Court Justice
Poinsett, Joel R. - U.S. Minister to Mexico who developed the flower: Poinsettia
Polk, James Knox - President of the U.S.
Pound, Roscoe - Former Dean, Harvard Law School
Pryor, Richard - Actor - Comedian
Pullman, George - Built first sleeping car for trains.
Pushkin, Aleksander - Russian Poet
Rangel, Charles B. - U.S. Congressman New York
Randolph, A. Phillip - Founder - first president, International Brotherhood Sleeping Car Porters
Retief, Piet - Afrikaans leader and and one of the founders of the South African nation
Reed, Stanley F. - Supreme Court Justice
Revere, Paul - Famous American
Rhodes, Cecil - "Rhodes Scholarship"
Rickenbacker, Eddie - Great American Army Air Corps "Ace"
Rickey, Branch - Baseball legend
Ringling Brothers - All 7 brothers and their father were Masons.
Robinson, Sugar Ray - American Boxer
Rodgers, Jimmie - Entertainer
Rogers, Roy - American cowboy and screen star
Rogers, Will - Actor
Roosevelt, Franklin D. - President of the U.S.
Roosevelt, Theodore - President of the U.S.
Rush, Benjamin - 1 of 9 Masonic signers of the Declaration of Independance
Rutledge, Wiley B. - Supreme Court Chief Justice
Salten, Felix - Creator of Bambi
Sanders, Harland "Colonel" - Founder Kentucky Fried Chicken restaurants
Sarnoff, David - Father of T.V.
Sax, Antoine Joseph - Invented the Saxophone (1846)
Schoonover, George - Founder of "The Builder"
Schirra, Wally - Astronaut
Scott, Sir Walter - Writer
Sellers, Peter - Actor
Sexson, W. Mark - Founder of Rainbow Girls, Masonic historian/author/researcher
Sibelius, Jean - Composer (Finland)
Simpson, Alan - U.S. Senator
Skelton, Red - Entertainer
Smith, John Stafford - Wrote the music that became the U.S. National Anthem.
Sousa, John Philip - Led the U.S. Marine Band from 1880 - 1892
Stanford, Leland - Railroads & Stanford University
Starr, Bart - Football legend
Stassen, Harold - Statesman, sole surviving signer of the United Nations Charter
Stewart, Potter - Supreme Court Justice
Still, Andrew T. - American Physician who devised osteopathy treatment
Stokes, Carl B. - Former mayor, Cleveland, OH
Stokes, Louis - U.S. Congressman Ohio
Stratton, Charles "Tom Thumb" - Entertainer
Swayne, Noah H. - Supreme Court Justice
Swift, Johathan - Wrote Gulliver's Travels
Taft, William Howard - President of the U.S. & Chief Justice of the U.S. Supreme Court (only man to ever head these two branches of U.S. govenrment)
Teets, John W. - Chairman and President of Dial Corporation
Tetau, Max - French Doctor who presides over Homoeopathia Universalis
Thomas, Craig - U.S. Senator
Thomas, Dave - Founder of Wendy's Restaurants
Thomas, Lowell - Brought Lawrence of Arabia to public notice
Thompson, Tommy - Governor of Wisconsin
Thurmond, Strom - U.S. Senator
Tillis, Mel - Musician
Tirpitz, Alfred Von - German Naval officer responsible for submarine warfare
Todd, Thomas - Supreme Court Justice
Tolstoi, Leo - Author
Travis, Colonel William B. - Alamo
Trimble, Robert - Supreme Court Justice
Truman, Harry S. - President of the U.S.
Vinson, Frederick M. - Supreme Court Justice
Voltaire - French writer and philosopher
Wadlow, Robert Pershing - Tallest human on record being almost 9 feet tall
Wagner, Honus - Baseball legend
Wallace, George C. - Former Alabama governor and presidential candidate who was nearly assasinated
Wallace, Lewis - Wrote "Ben Hur"
Wallenda, Enrico - Circus legend
Waner, Lloyd - Baseball Hall of Fame member from Pittsburg
Waner, Paul - "Big Paul" Baseball Hall of Fame member from Pittsburg
Warner, Jack - Warner Brothers Fame
Warren, Earl - Supreme Court Justice
Warren, Joseph - Revolutionary War General - "Martyr of Bunker Hill"
Washington, Booker T. - Educator and author
Washington, George - First President of U.S.
Wayne, John - Actor
Webb, Matthew - First man to swim the English Channel (1875)
Wells, H. G. - Author
Whiteman, Paul - "King of Jazz"
Williams, Egbert Austin "Bert" - Actor/ comedian
Williamson, Harry A. - Author/Masonic historian
Woodbury, Levi - Supreme Court Justice
Woods, William B. - Supreme Court Justice
Wyler, William - Director of "Ben Hur"
Wynn, Ed - Actor
Young, Andrew - Former mayor of Atlanta, GA
Zanuck, Darryl F. - Co-founder of 20th Century Productions in 1933
Ziegfeld, Florenz - His Ziegfeld's Follies began in 1907
.

 
 

 

Copyright © 2000. Giannis Fragoulis.

 

 

Ζούμε σε μία χώρα όπου με θυσίες αίματος καταφέραμε να έχουμε ελευθερία Λόγου και Έκφρασης ιδεών. Μπορούμε να γελάμε με οτιδήποτε. ΔΕΝ ζητάμε συγγνώμη από όσους προσβάλλονται είτε με τα γραφόμενα είτε με τις φωτογραφίες, διότι εμείς απλά γελάμε όταν εκείνοι μας σφάζουν όταν δεν τους προσκυνάμε. Μόνον όταν θα σταματήσουν να γκρεμίζουν τους αρχαίους ναούς μας (την ιστορία μας) και δεν αναγείρουν δικούς τους επάνω τους, τότε θα σταματήσουμε κι εμείς το ξεκατίνιασμα. Αφού όμως πρώτα δηλώσουν ότι είναι ΈΛΛΗΝΕΣ στο ήθος και στο έθος κι όχι χριστιανοί όπως ο πρώτος πατριάρχης Κων/πόλεως επί τουρκοκρατίας Γεννάδιος Σχολάριος, που δήλωνε ότι είναι χριστιανός άρα όχι Έλλην. Ποτέ δεν υπήρξε κι ούτε θα υπάρξει χώρα που να λέγεται "Χριστιανία".

Σταματήστε να μας λασπολογείτε και θα σταματήσουμε κι εμείς να αποκαλύπτουμε τις απάτες σας.

 

    

 

 

Google
Search WWW Search www.geocities.com