e-mail:

epsilonband@yahoo.com

 

Αρχική Σελίδα

Βιογραφικό

Τα Βιβλία μου

Μακεδονικό Ζήτημα. (Σκορπιανό)

ΤΑΛΜΟΥΔ

Ο Πατριάρχης ΣΑΣ

Τα Άγια Ρεμάλια ΣΑΣ

Εγκύκλιος Αλλοδαπών

Οι Πωλητές του Βυζαντίου

Οι ΜεταΠωλητές του Βυζαντίου

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Έτσι Άρχισαν Όλα

Ιερατείο σφαγέων του πλανήτη

Η Αλήθεια για τους ΕΨΙΛΟΝ

Αποκωδικοποίηση του ΜΑΛΑΚΑ

Υπέρ  Ελλήνων

Ο Μύθος του Κρίνου

BIG BROTHER

Περί Αρχηγού Κράτους

Πολιτικο - Ποιήματα

Κλαυσίγελοι

Διάφορα Χαμογελαστά

Βραβεία ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

Βραβεία  "Ι Π Ε Κ Τ Σ Ι"

Διαμαρτυρίες

Προτάσεις

Η μουσική μου

Διάσημοι ΕλευθεροΜασόνοι

Φωτογραφικό Υλικό

Αναμνήσεις μου

Σχόλια Αναγνωστών Ιστοσελίδας

 

 

 

Κόλαση  Forever !!!

 

 

 

 

Αυτό το κεφάλαιο είναι απόσπασμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου «Προς Εβραίους». Υπογράμμισα ή έβαλα με χοντρά γράμματα τα σημεία που καίνε ή αφήνουν υπόνοιες. Διαβάστε το, δείτε τις συγκρίσεις στο επόμενο κεφάλαιο και μείνετε κι εσείς «Άναυδοι» !!!

 

Ο Ιησούς, ο ΤΕΛΕΙΟΣ Αρχιερεύς κατά την τάξιν

«ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ»

Κεφάλαιο από το απαγορευμένο βιβλίο μου: "Ο ιός του θεού".

 

ΚΕΦ. 7.— 1 Διότι ούτος «o Μελχισεδέκ, βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Ύψιστου, ο οποίος συνήντησε τον Αβραάμ όταν ούτος επέστρεφεν από την σφαγήν τών βασιλέων» και «ηυλόγησεν αυτόν»,

2 εις τον οποίον και «το εν δέκατον από όλα τα λάφυρα» εξεχώρησεν ο Αβραάμ ο Μελχισεδέκ ούτος πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε είναι και «βασιλεύς Σαλήμ», δηλαδή βασιλεύς ειρήνης˙

3 ήτο άνευ πατρός, άνευ μητρός, άνευ γενεαλογίας, και παρίσταται μή έχων αρχήν ημερών ούτε τέλος ζωής, άλλ’ όμοιος προς τον άναρχον και αιώνιον Υιόν του Θεού μένει ιερεύς εις χρόνον διαρκή και μη έχοντα τέλος.

4 Παρατηρήσατε δε πόσον μέγας ήτο ούτος, εις τον οποίον το εν δέκατον των εκλεκτών λαφύρων έδωσεν ο Αβραάμ, ο μέγας και ένδοξος πατριάρχης,

5 Και όσοι μεν εκ των απογόνων του Λευί λαμβάνουν την ιερωσύνην, έχουν εντολήν από τον Θεόν να λαμβάνουν το δέκατον των εισοδημάτων από τον λαόν, σύμφωνα με τον νόμον, δηλαδή από τους αδελφούς των, αν και ούτοι έχουν εξέλθει εκ της οσφύος του Αβραάμ και κατάγονται και αυτοί όπως και οι λευίται από αυτόν.

6 Ο δε Μελχισεδέκ, ο οποίος δεν γενεαλογείται και δεν κατάγεται από αυτούς, έχει λάβει δεκάτην από τόν Αβραάμ και τον έχοντα τας θείας επαγγελίας έχει ευλογήσει.

7 Είναι εκτός πάσης αντιλογίας και αμφισβητήσεως ότι τό μικρότερον και το κατώτερον ευλογείται από το μεγαλύτερον και το άνώτερον.

8 Και εδώ μεν άνθρωποι που αποθνήσκουν λαμβάνουν δεκάτας κατά νόμον, εκεί δε λαμβάνει είς, ο οποίος μαρτυρείται ότι ζει, διότι περί του θανάτου του δεν ομιλεί ή Γραφή.

9 Και δια να είπω ούτω, δια του Αβραάμ και ο Λευί, ο οποίος λαμβάνει δεκάτας, έχει δώσει δεκάτην είς τόν Μελχισεδέκ.

10 Έχει δε δώσει καί ό Λευί δια του Αβραάμ δεκάτην εις τον Μελχισεδέκ, διότι ήτο ακόμη εις την οσφύν του προπάππου του Αβραάμ, όταν ο Μελχισεδέκ συνήντησεν αυτόν.

11 Εάν μεν λοιπόν η τελείωσις επετυγχάνετο διά της λευιτικής ιερωσύνης (διότι ό λαός επί τη βάσει αυτής είχε λάβει τον νόμον), ποία ήτο πλέον ανάγκη νά αναστηθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ και να μη λέγεται Ιερεύς κατά τήν τάξιν Ααρών;

12 Διότι όταν μετατίθεται καί αλάσσει ή ιερωσύνη, κατ’ ανάγκην αναπότρεπτον επακολουθεί και μετάθεσις και αλλαγή νόμου, της παλαιάς διαθήκης αντικαθισταμένης διά της νέας.

13 Έγινε δε πράγματι μετάθεσις της ιερωσύνης, διότι εκείνος δια τον οποίον λέγονται ταύτα κατάγεται κατά το ανθρώπινον από άλλην φυλήν, εκ της οποίας κανείς δεν επλησίασεν ως ιερεύς εις το θυσιαστήριον.

14 Διότι είναι φανερόν ότι ό Κύριος ημών ανέτειλεν εκ της φυλής του Ιούδα, περί της όποιας φυλής δεν είπε τίποτε ο Μωυσής περί ιερωσύνης. (ΟΥΠΣ !!! Sorry !!!)

15 Και είναι ακόμη περισσότερον φανερόν ότι μετετέθησαν ή ιερωσύνη και η διαθήκη εκ του ότι ανέστη άλλος ιερεύς κατά την ομοιότητα τού Μελχισεδέκ,

16 ο οποίος έγινεν ιερεύς όχι σύμφωνα με τον νόμον περί Κληρονομικής διαδοχής της ιερωσύνης, αλλά σύμφωνα με την εις αυτόν υπάρχουσαν δύναμιν ζωής, η οποία είναι ακατάλυτος και αιώνιος.

17 Διότι μαρτυρεί ή Γραφή περί τού Χριστού ότι «συ είσαι ιερεύς αιώνιος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ».

18 Διότι γίνεται μεν αθέτησις και κατάργησις της εντολής του προγενεστέρου νόμου επειδή ήτο ασθενής και δεν ηδύνατο νά καταστήσει τον άνθρωπον τέλειον και συνεπώς ήτο εις αυτόν ανωφελής.

19 Διότι ό νόμος δεν κατέστησε τίποτε τέλειον και ήτο ανάγκη εισαγωγής ελπίδος καλυτέρας από εκείνην, την οποίαν παρείχεν ο μωσαϊκός νόμος, δια της οποίας να δυνάμεθα να πλησιάσωμεν τον Θεόν.

20 Καί καθ' όσον ο Χριστός έγινεν ιερεύς όχι χωρίς όρκον, άλλα μεθ' όρκου (διότι οι μέν ιερείς της παλαιάς διαθήκης έγιναν ιερείς χωρίς όρκον,

21 ο Χριστός μεθ’ όρκου, δοθέντος υπό του Θεού δια στόματος του ψαλμωδού λέγοντος προς αυτόν «ορκίσθη ό Κύριος και δεν θα μεταβάλει γνώμην. Συ είσαι ιερεύς αιώνιος κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»,

22 κατά τοσούτον ανωτέρας διαθήκης έγινεν εγγυητής ο Ιησούς.

23 Και οι μεν ιερείς της παλαιάς διαθήκης έγιναν πολλοί εις αριθμόν, επειδή ημποδίζοντο υπό του Θανάτου να παραμένουν διαρκώς εις την ιερωσύνην.

24 Ό δε Χριστός επειδή μένει εν τη ζωή εις τον αιώνα έχει διαρκή και αμεταβίβαστον την ιερωσύνην.

25 Δια τούτο και δύναται να σώζει τελείως εκείνους πού προσεύχονται δι’ αυτού προς τον Θεόν, διαμένων πάντοτε εν ζωή, δια να προσεύχεται και μεσιτεύει υπέρ ημών.

26 Διότι τοιούτος εχρειάζετο εις ημάς αρχιερεύς, ευσεβής και άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς λόγω της τελείας αγιότητας του, και ανυψωθείς υπέρ τους ουρανούς και καθήμενος εκ δεξιών τσΰ Θεού

27 ο οποίος δεν έχει ανάγκην, καθώς οι ιερείς του νόμου, να προσφέρει καθ' εκάστην ημέραν θυσίας πρότερον υπέρ των ιδικών του αμαρτιών, και έπειτα υπέρ των αμαρτιών του λαού, διότι τούτο, ήτοι την υπέρ των αμαρτιών του λαού προσφοράν θυσίας, εποίησεν άπαξ δια παντός προσενεγκών τον εαυτόν του θυσίαν επί του σταυρού.

28 Είναι δε μεγίστη ή διαφορά μεταξύ του αρχιερέως ημών και των αρχιερέων του νόμου, διότι ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους, που είναι ηθικώς ασθενείς και θνητοί, ο λόγος δε τής ορκωμοσίας του Θεού, η οποία εδόθη μετά τον νόμον, εγκαθιστά αρχιερέα τον Υιόν, ο οποίος ανεδείχθη τέλειος και μένει τέλειος εις τον αιώνα. 

Αυτά τα ολίγα, από τους κυρίους που αντέγραψαν την αντιγραφή κι έβαλαν και δικά τους μέσα.

Ακολουθούν αναλύσεις βάσει αριθμοσοφίας για να δούμε το θέμα από μία άλλη οπτική γωνία. Τα ονόματα των Ιερέων ή διαδόχων του σκότους, έπρεπε να βγάζουν τα 3 γνωστά νούμερα, 6-6-6 που όπως ανέλυσα στο προηγούμενο βιβλίο τα 3 εξάρια είναι το σύμβολο του άνθρακα, που από τον άνθρακα παράγεται ζωή, άρα κλωνοποίηση. Οι γνώστες του μυστικού έπαιρναν αυτά τα ονόματα για να γνωρίζονται. Ώστε ο αγαπητός Μελχισεδέκ ήταν αθάνατος; Δείτε μερικές αναλύσεις παρακάτω.

Ιδού το πρόβλημα περί Μελχισεδέκ που μου έστειλε φίλος συνεργάτης από Αμερική, στον οποίο χρωστάω πολλές από τις αποκαλύψεις του προηγούμενου και του παρόντος βιβλίου.

MEL CHI ZE DEK
EL= kings/lords (
αφαιρώ το L)
Z= Masters of
MLKZDK = 6
γράμματα. Θυμίζει 666.
MK Z DK
Mak Z Dak
412 -7-412
7 .....7.....7

Το «7» είναι ο αριθμός της εκκλησίας. Εκεί αρχίζουν όλα.

Masters of Life, Masters of Death.

 

Δυστυχώς δεν μπόρεσα να λύσω το πρόβλημα να βγαίνει ακριβώς έτσι, αν και φίλη της παρέας μου, το έλυσε. Εγώ όμως επειδή επέμενα πιο Ελληνικά, βρήκα την λύση με τον δικό μου τρόπο. Τι κώδικα χρησιμοποιούσαμε πιτσιρικάδες για να στέλνουμε ραβασάκια στις κοπέλες στο απέναντι θρανίο για να μην το καταλαβαίνει ο καθηγητής;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

α b c d e f g h i

j k l m n o p q r

s t u v w x y z

 

M a K -CHE- D a K (Κρητικό «τσε = και» κι όχι MAK Z DAK)

4 1 2 3 8 5 4 1 2

CHE=3+8+5=16=6+1=7

Άρα 7-7-7

 

CHE = Και. (Οι Μακ και οι Ντακ)

Θυμάστε τον Σκρούτζ Μακ Ντακ του Ντίσνεϋ; Κωδικοποιημένο όνομα σε ιστορίες για παιδάκια είναι.

Οι Μακ είναι οι φιλάργυροι, ήτοι Τραπεζίτες Σκωτίας-Αγγλίας Αγγλοσάξονες Μασόνοι, και Ντακ οι Μασόνοι της Αμερικής αν ρίξουμε το βλέμμα στον Ντίσνεϊ. Που ήταν κι αυτός μασόνος. Οι 2 μεριές του Ατλαντικού, εξ ου και τα 2 Ε στα διαβατήρια εκτός ΕΟΚ που δεν είναι αντίρροπα προς τα έξω αλλά προς τα μέσα σκλαβώνοντας τον πλανήτη.

Στην λέξη «Μελχισεδέκ» στα αγγλικά βέβαια και με την άλλη αριθμοσοφία, αυτήν που έχω σε ξεχωριστή σελίδα, μου βγαίνει 2 φορές το 666.

Παίρνοντας έναν μόνο από το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού, τον Δαυίδ, σαν DAVID, μόνο τα σύμφωνα D= 24 V= 132 D= 24, αν προσθέσεις το κάθε νούμερο ξεχωριστά, θα σου δώσει 3 εξάρια. Άρα να από που κατάγεται ίσως αυτός που στο όνομά του σφάζονται οι λαοί και το 75% των Ελλήνων επί μεγάλου Θεοδοσίου.

Μωησής. MoSeS.

M= 78=7+8=15=5+1=6

S= 114=4+1+1 = 6

S= 114=4+1+1 = 6

Κι εκεί που τρελάθηκα περισσότερο ήταν στο JESUS. Που σκέφτηκα ανήμερα Χριστουγέννων να το βάλω στην λίστα, μαζί με όλα τα προηγούμενα.

J= 60 S= 114 S= 60.

Πάλι 666 δίνει. Να γιατί οι βασιλείς ακολουθούσαν πιστά την γραμμή αίματος. Τι ήταν βασικά οι βασιλείς; Μα αρχιερείς φυσικά. Φύλακες του μυστικού. Ποιού μυστικού; Υπομονή μέχρι τα επόμενα κεφάλαια που θα αποκαλύψουμε τους Οφιονίδες.

Πάπας Ιωάννης Παύλος = Pope John Paul. Παίρνουμε μόνο το αρχικό από τον τίτλο και τα ονόματα.

P= 96=9+6= 15=5+1=6

J= 60

P= 96=9+6= 15=5+1=6. Σύνολον καθαρότατο: 666.

EIN – ST – EIN. (Αϊνστάιν). 30+54+84=168. 1+6+8=15. 5+1=6. Για τα γράμματα ΕΙΝ. Το ΣΤ είναι το γνωστό 6.

Ιωάννης. 14:24.

Όποιος δεν με αγαπάει, δεν τηρεί τα λόγια μου. Και ο Λόγος που ακούτε, δεν είναι δικός μου αλλά του Πατέρα, που με απέστειλε.

Άρα ο Χριστός εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα δούμε στο τελευταίο κεφάλαιο από ποιόν. Το πρόβλημα είναι το πώς εκτελούσε αυτή την υπηρεσία εφόσον ήταν ανύπαρκτο ιστορικά πρόσωπο. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη και με τα λόγια δημιουργείται οντότητα. Κι ο χρόνος είναι σύμμαχος των δολοπλόκων. Συκοφάντησαν και βάδισαν πάνω στα αληθινά πτώματα του ψεύτικου δρόμου που έκτισαν.

Πριν δείτε τον πίνακα της Αριθμοσοφίας παρακάτω, θυμηθείτε ότι στο προηγούμενο βιβλίο σας ανέλυσα ότι το 666 δεν είναι νούμερο κανενός αντίχριστου αλλά η μαθηματική απεικόνιση του στοιχείου του άνθρακα, ο οποίος είναι και το πρωταρχικό στοιχείο για την δημιουργία ζωής. Άρα όσοι βγαίνουν με το 666, είναι όσοι ασχολούνται με την Κλωνοποίηση, Μοριακή βιολογία.

Α 1 Ι Α 6
Β 2 II Β 12
Γ 3 III C 18
Δ 4 IV D 24
Ε 5 V Ε 30
ς 6 VI F 36
Ζ 7 VII G 42
Η 8 VIII Η 48
Θ 9 IX Ι 54
Ι 10 X J 60
Κ 20 XX Κ 66
Λ 30 XXX L 72
Μ 40 XL Μ 78
Ν 50 L Ν 84
Ξ 60 LΧ O 90
Ο 70 LXX Ρ 96
Π 80 LXXX Q 102
90 ΧC R 108
Ρ 100 C S 114
Σ 200 CC Τ 120
Τ 300 CCC U 126
Υ 400 CD V 132
Φ 500 D W 138
Χ 600 DC X 144
Ψ 700 DCC Υ 150
Ω 800 DCCC Z 156
900 CM
,Α 1000 Μ

 

 

 
 

 

Copyright © 2000. Giannis Fragoulis.

 

 

Ζούμε σε μία χώρα όπου με θυσίες αίματος καταφέραμε να έχουμε ελευθερία Λόγου και Έκφρασης ιδεών. Μπορούμε να γελάμε με οτιδήποτε. ΔΕΝ ζητάμε συγγνώμη από όσους προσβάλλονται είτε με τα γραφόμενα είτε με τις φωτογραφίες, διότι εμείς απλά γελάμε όταν εκείνοι μας σφάζουν όταν δεν τους προσκυνάμε. Μόνον όταν θα σταματήσουν να γκρεμίζουν τους αρχαίους ναούς μας (την ιστορία μας) και δεν αναγείρουν δικούς τους επάνω τους, τότε θα σταματήσουμε κι εμείς το ξεκατίνιασμα. Αφού όμως πρώτα δηλώσουν ότι είναι ΈΛΛΗΝΕΣ στο ήθος και στο έθος κι όχι χριστιανοί όπως ο πρώτος πατριάρχης Κων/πόλεως επί τουρκοκρατίας Γεννάδιος Σχολάριος, που δήλωνε ότι είναι χριστιανός άρα όχι Έλλην. Ποτέ δεν υπήρξε κι ούτε θα υπάρξει χώρα που να λέγεται "Χριστιανία".

Σταματήστε να μας λασπολογείτε και θα σταματήσουμε κι εμείς να αποκαλύπτουμε τις απάτες σας.

 

    

 

 

Google
Search WWW Search www.geocities.com